Lectoren

Marian Adriaansen

Dr. Marian Adriaansen is in 2008 gepromoveerd op het onderwerp “Onderwijs in Palliatieve Zorg”. Naast HAN-lector is zij is hoofdredacteur van TvZ en lid van de redactieraad van Verpleegkunde. Daarnaast is zij lid van het bestuur van NVG-KNOWS (Vereniging voor Gerontologie), en is zij lid van twee raden van Toezicht. Het Lectoraat Innovatie in de Care doet praktijkgericht onderzoek waarbij met name de thema’s methodiekontwikkeling m.b.t. chronisch zieken met complexe problematiek en zorgtechnologie centraal staan. Daarnaast richt ze zich op het ontwikkelen van e-learning programma’s om het leren van (aanstaande) beroepsbeoefenaren te ondersteunen.

Lilian Beijer

Dr. Lilian Beijer is associate lector e-Health bij het Lectoraat Innovatie in de Care. Zij is in 2012 gepromoveerd op het thema e-Health voor neurologische patiënten met spraakproblemen. Zij verbindt (innovatieve) zorg, onderzoek en onderwijs in een partnership van de HAN met de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Op deze gespecialiseerde kliniek voor houding en beweging is zij beleidsadviseur e-Health en lid van het innovatieteam. Daarnaast is zij als universitair docent Health & Innovation verbonden aan de masterspecialisatie Science Management & Innovation van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Angelique Lombarts

Angelique Lombarts is lector Hospitality, Happiness & Care bij Hotelschool The Hague. Zij heeft een achtergrond in onder meer de hotellerie en congressector in Amsterdam en Den Haag. Ze bezit een PhD in Organisation Anthroplogy. Als lector heeft zij onder meer onderzoek verricht op het gebied van preventieve wellness. Haar onderzoek bij Hotelschool The Hague staat in het teken van de huidige maatschappelijke ontwikkeling van beleveniseconomie naar betekeniseconomie, waar het belang van relaties en waarde toevoeging essentieel zijn. De organisaties waarmee Angelique Lombarts samenwerkt, zijn voornamelijk non-profit en publieke organisaties die een mindshift nodig hebben om succesvol te blijven of weer te worden. Haar onderzoek richt zich op het verbeteren van gastvrijheid in gezondheidsorganisaties. Zij wil daarbij aantonen dat gastvrijheid een positieve bijdragen levert aan het welzijn (happiness) van patiënten, cliënten en medewerkers in de zorg. Anders gezegd, hospitality levert sociaal-maatschappelijk en financieel rendement.   

Hilbrand Oldenhuis

Als lector Personalised Digital Health (PDH) aan Hanze hogeschool Groningen opereert Hilbrand Oldenhuis op het snijvlak van psychologie en technologie. Alle projecten binnen het lectoraat richten zich op het verhogen van zelfmanagement wat betreft gezondheid en gezond gedrag met behulp van technologie. Daarbij is zowel psychologische als technologische kennis essentieel. Als lector PDH is Hilbrand Oldenhuis verbonden aan het Instituut voor Communicatie, Media en IT van de Hanze-hogeschool en hij werkt daardoor nauw samen met onderzoekers die expertise hebben in data science. Daarbij bestaat de kenniskring uit docent-onderzoekers met expertise in (gezondheids)psychologie en gezondheidswetenschappen. Het is zijn streven om binnen het lectoraat psychologie en techno-logie te combineren tot een krachtig wapen ter bevordering van zelfmanagement van burgers in hun verschillende rollen (cliënt, patiënt, werknemer, etc.). Het ondersteunen van professionals in het zorg- en welzijnsdomein om te leren werken met nieuwe technologieën is daarnaast essentieel. 

Maarten Schmitt

Maarten Schmitt is als lector Bewegen naar gezondheid verbonden aan het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar factoren die bij mensen een rol spelen bij (on)gezond beweeg-gedrag. Bovendien doet het lectoraat onderzoek naar diagnostiek en behandeling van mensen met ‘physical disability’ als gevolg van klachten en aandoeningen in het houdings- en bewegingsapparaat. Bij het onderzoek naar (on)gezond beweeggedrag richten we ons met name op mensen met diabetes II, hart- en vaatziekten en artrose. Gezondheidsvaardigheden en zelfsturing staan daarbij centraal. Bij het onderzoek naar ‘physical disability’ staan mensen met chronische musculoskeletale pijn en artrose centraal.

Sandra Beurkens

Marieke Spreeuwenberg

Marieke Spreeuwenberg Marieke Spreeuwenberg studeerde psychologie aan de Universiteit van Tilburg waar ze ook promoveerde met het proefschrift Selection bias in (quasi-) experimental research. In dezelfde periode was ze als statisticus verbonden aan de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Vanaf 2007 werkte ze, in combinatie met een aanstelling aan de Universiteit Maastricht, onder leiding van prof. Luc de Witte mee aan de opstart van het lectoraat Technologie in de Zorg. In 2010 stapte ze volledig over naar de vakgroep Health Services Research van de Universiteit Maastricht waar ze de Academische Werkplaats Duurzame Zorg coördineert. Vanaf 1 oktober is zij benoemd tot lector Zorg op Afstand bij het lectoraat Technologie in de Zorg, dat is ingebed in het netwerk van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie, EIZT.

Cindy Veenhof

Cindy Veenhof is sinds 2016 lector van het lectoraat ‘Innovatie van Beweegzorg’ aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast heeft ze sinds 2014 een leerstoel in het UMC Utrecht bij Klinische Gezond-heidswetenschappen, in het bijzonder Fysiotherapie-wetenschap binnen de afdeling Revalidatie, Verplegingsweten-schap en Sport. Verder leidt ze het masterprogramma Fysiotherapie-wetenschap. Van 1999 tot 2014 was Cindy werkzaam bij het NIVEL. Eerst als promovendus op het project ‘effectiviteit van gedragsmatige oefentherapie bij patiënten met artrose van heup en/of knie), later als onderzoeks-coördinator van het thema ‘Paramedische zorg en Sport’. Binnen het lectoraat ‘Innovatie van Beweegzorg’ vormt Cindy de verbindende factor tussen de drie onderzoekslijnen ‘Fysieke zelfredzaamheid rond ziekenhuis-opnamen’, ‘Technologie in de beweegzorg’ en ‘Innovaties in de organisatie van beweegzorg’. Ze wil met het lectoraat een belangrijke bijdrage leveren aan de innovatie van de beroepspraktijk van beweegzorg en deze versterken met de kennis van praktijkgerichte onderzoek.

Jan Jukema

Dr. Jan S. Jukema is lector Verpleegkunde en leading lector Health, Well-being & Technology, hogeschool Saxion. Hij is in 2011 gepromoveerd op een zorgethische studie naar goede dagelijkse zorg voor verpleeghuisbewoners. Zijn expertise ligt op het terrein van gepersonaliseerde zorg, co-creatie en ouderen. De focus van het lectoraat Verpleegkunde en het Saxion-brede onderzoeksprogram-ma Health, Well-being & Techno-logy is samenwerking tussen burgers en gezondheidsprofes-sionals, leefstijl & leef-omgeving en interprofessionele samenwerking in de context van gezondheid, zorg en technologie. De laatste jaren houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van burgerweten-schap in de gezondheidszorg.

Ramon Daniels

Ramon Daniëls is als lector Ondersteunende Technologie in de Zorg verbonden aan het Expertise-centrum Innovatieve Zorg en Technologie van Zuyd Hogeschool. Het lectoraat draagt bij aan het ontwerpen, evalueren en implementeren van technologische innovaties in de langdurende zorg. Samen met zorg- en welzijns-instellingen, professionals, bedrijven, en cliënten voert het lectoraat onderzoeks- en innovatieprojecten uit en is (mede)kartrekker van living labs in de revalidatie, ouderenzorg, en VG sector. Ramon is daarnaast werkzaam voor de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en ouderenzorg-organisatie Sevagram, en is lid van het bestuur van Europese organisatie AAATE. Zijn focus ligt bij al deze organisaties op zorgtechnologie en innovatie-management.